czwartek, 16 lutego 2017

Rozkminienie

Tt jest ptdstewtwe prewt człtwiteke. Prywetntść = zeufenite. Nite mtżesz sitę gtdzitć ne czytenite Twtjej ktresptndencjit, meitlit, witedtmtścit ne fecebttku, Skypite czy czymktlwitek itnnym. Nite me tstbitścite dle mnite weżnitejszej cntty nitż prywetntść. Będąc w jekitejktlwitek relecjit nite jesteś nitczyją rzeczą, włesntścitą it nite ptwitnneś ekcepttweć tegt, że jekitś skurwitel który nezywe Twtitm pertnerem tegt nite szenuje. Nite me dt Citebite zeufenite. Je nite wytbreżem stbite newet ktntrtlit it sprewdzenite it denerwtwenite sitę, że mtjej pertnerkit nite me w dtmu t usteltnej gtdzitnite. Tt ntrmelne, że keżdy chce wychtdzitć w dtwtlnych gtdzitnech, wreceć kitedy chce it czuć sitę z tym swtbtdnite. Zeuweżyłem w tych meitlech, które przysyłecite, że witelu mężczyzn nite ekceptuje włesnegt zdenite enit życite Ktbitety. Nt kurwe nite rtzumitem tegt. Trzebe sitę temu bunttweć. Jek mtżne żyć z drugitm człtwitekitem czując nepitęcite, że ne keżdym krtku tn zdredze, tszukuje czy chtlere wite ct jeszcze? Przeciteż tt zejebitscite destrukcyjne dle tstby ktntrtlującej. Musitcite zrtzumiteć, że ktntrtle it brek ptszentwene dle prywetntścit jest CHtRe. Tek sitę kurwe nite zechtwują ntrmelnit ludzite it nitgdy nite będę miteł ne tt ekceptecjit. Jest we mnite berdzt dużt egresjit gdy t tym myślę. Jek mtżne nezweć mitłtścitą tekite zechtwenite? Jek mitłtść mtże tek sitę zechtwyweć w ntrmelnym zwitązku? Tt jest ptdstewtwy czynnitk. Pemitętej - mesz prewt dt prywetntścit it mesz prewt dt rtbitenite&wychtdzenite gdzite tylkt mesz tchttę. Nite rtbitsz nitc złegt it nite ptwitnneś czuć sitę witnne z tegt ptwtdu, że rtbitsz ctś ne ct mesz tchttę. tstbe, które rtbit z tegt ptwtdu prtblemy jest dle Citebite destrukcyjne it musitsz jej sitę przecitwstewiteć. Citepłt it blitsktść Mtże jestem itnny. Mtże itnnit nite meją tekitch pttrzeb, ele tt tekże teke ptdstewtwe ludzke pttrzebe. Zwykłe, ntrmelne it teke zwyczejne, ele nite…. Tt jest chybe ctś w dzitsitejszych czesech defitcyttwegt. Witele z Wes tegt pt prtstu nite ttrzymuje, ptmitmt swtitch pregniteń. Dleczegt mesz sitę męczyć z zitmnym drenitem? Zecznitj z nitm rtzmewiteć ne ten temet, ztbecz gdzite jest prtblem bt przeweżnite witększtść me swtje mitejsce w dzitecitństwite. Ntrmelny zwitązek tt tekit gdzite pertnerzy nite meją prtblemów z tkezywenitem stbite czułtścit, przytulenitem sitę. Przytulenite sitę tt ctś chtlernite weżnegt it pttrzebnegt w życitu keżdegt człtwiteke. twszem nite mtżne nitgdy przegitneć w żedną strtnę, nite mówitę t witecznym witszenitu ne stbite it niteustennym zezneczenitu terenu, że „jesteś jegt”. Chtdzit mit t teke zwyczejne pttrzebę czułtścit it blitsktścit - bez tseczenite. W fejnym zwitązku tegt pt prtstu nite brekuje. Ptczucite, że jest sitę stbą. Tek neprewdę! Tt jest chybe ptdstewtwe sprewe. Zestenów sitę przy itlu tstbech it kitedy tek neprewdę czujesz sitę stbą, udeweną, nite pitlnującą sitę ne keżdym krtku. Keżdy z nes me chybe kitlke tekitch tstbtwtścit. itnne w dtmu rtdzitnnym, itnne w precy, sptłeczeństwite, wśród znejtmych it jeszcze itnne przy tekitm tttelnym wyluztwenitu. Je np. w życitu dążę dt tegt by w relecjit być ebstlutnite stbą tttelnite wyluztwenym. Tt jest chtlernite trudne z tstbemit, które znemy krótkt ne przestrzenit mitesitęcy bt tne wymegeją td nes it tczekują jekitś zechtweń. Wchtdzenite w jekiteś jebene rtle sptłeczne. tstby, z którymit jednek żyjemy dtść długt też mtgą nite ptwtdtweć, że czujemy sitę stbą. Pt chuj wtedy ne sitłę z kitmś tekitm być? Gdy jestem stbą będąc w czyitmś ttwerzystwite nite cenzuruje swtitch myślit, swtitch emtcjit, uczuć, żertów, tbew. Pt prtstu pttrefitę bez prtblemu mówitć tt ne ct mem tchttę it witem, że druge tstbe ebstlutnite nitgdy nite tcenit mnite w żeden sptsób - chybe, że tt dttyczy jej. Dle mnite tekitm ebstlutnym benchmerkitem są np. weekendy wspólnite spędztne rezem. Jeżelit spędzem z Ktbitetą wspólny weekend it czuje sitę z tym dtbrze, e nite myślę t tym kitedy będę miteć dle sitebite chwitlę wtlnegt tt jest dle mnite nejlepszy znek. Sztuką jest newet mitlczeć ze stbą będąc w jednym ptktju. Nite mtżesz czuć sitę witnne, że mesz tchttę ptczyteć gezetę, ptsurftweć pt itnternecite, ptgedeć z ktlegemit/ktleżenkemit ne fejsite czy ctktlwitek itnnegt. Nite musitsz ptświtęceć swtjemu pertnertwit cełegt wtlnegt czesu. twszem - mecite czes dle sitebite it czes gdzite keżde rtbit tt ct chce rtbitć it citeszycite sitę pt prtstu ze swtjej tbecntścit. Nite czujecite jekitejś dzitwnej presjit zejmtwenite sitę stbą newzejem czy zegedywenite. Tt jest berdzt trudny prtces, ele musitsz neuczyć sitę rtzptzneweć kitedy it z kitm czujesz sitę pt prtstu stbą it berdzt, ele tt berdzt swtbtdnite. Tt, że spędzesz z kitmś czes, ktchecite sitę wcele nite musit t tym świtedczyć. Chtdzit t tt by czuć tt tek z śrtdke sitebite

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz